กิจกรรมตอนอยู่ในโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ เทอม 1ผลการปฏิบัติงาน


สัปดาห์ที่ 1
ได้ก้าวมาอยู่ในรั้วโรงเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 ได้มาทำคความรู้จักคุณครู  นักเรียนและผู้ปกครองที่โรงเรียนบ้านสระนางโนราห์    สัปดาห์ได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน และได้รับภาระงานที่โรงเรียนมอบให้ พร้อมกับรับตารางสอน  กระผมได้สอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง และต้องไปดูแลอนุบาลสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง รวมแล้วสัปดาห์หนึ่ง ได้สอน 13 คาบ

         สัปดาห์ที่ 2
 เรียนรู้การรู้ร่วมกับผู้อื่นในสังคมของคนที่เป็นครูและต้องมีการว่างตัวอย่างไร ต่อนักเรียน และได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่ตัวเองสอนว่าแต่ละคนมีพฤติกรรมอย่างไร ทั้งด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ และ วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมณ์คุณธรรมจริยธรรม

ค่ายคุณธรรม         สัปดาห์ที่ 3 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ได้ศึกษาการควบคุมชั้นเรียน  การสอนที่หลากหลาย  การผลิตสื่่อ  เข้าร่วมพิธีไหว้ครู  และพานักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดสระนางมโนราห์ภูผาราม 

ไปเวียนเทียน

         สัปดาห์ที่ 4-5
อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจสอบความคืบหน้าของแผนการสอน และงานที่ได้รับหมอบหมายจากครูพี่เลี้ยง เข้าร่วมการประชุมของโรงเรียน และวันที่ 15 มิถุนายน 2555 พานักเรียนไปปลูกป่าที่วัดสระนาง ฯ

สัปดาห์ที่ 6-7 
วันที่ 29 มิถุนายน 2555 โรงเรียนได้จัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ( กีฬาสี ) โดยโรงเรียนแบ่งสี ออกเป็น 3 สี มีสีฟ้า สีชมพู  สีส้ม  โดยจะให้เวลานักกีฬาซ่อมในช่วงคาบสุดท้ายของทุกวัน  โดยที่กระผมได้มีคำสั่งให้เป็นกรรมมการในการแข่งกีฬาครั้งนี้
การแข่งขันกีฬาสี


           สัปดาห์ 8 
วันที่ 2- 3 กรกฏาคม 2555 ได้รับการแต่งตั้งจากศูนย์กีฬาประจำตำบลปริกไปเป็นกรรมการในการแข่งขันกีฬาประจำตำบลปริก  เพื่อคัดเลือกนักกีฬาไปแข่งในระดับอำเภอต่อไป
กีฬาประจำตำบลปริก
สัปดาห์ที่ 9 
ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับครูพี่เลี้ยง 


         สัปดาห์ที่ 10 - 12 
ได้รับคำสั่งให้ฝึกซ้อมนักกีฬาเปตองและนักกรีฑา รุ่น 10 ปี ชายหญิง ที่โรงเรียนบ้านไสใหญ่ เพื่อที่จะไปแข่งขันระดับอำเภอ และพานักเรียนไปเวียนเทียนที่วัดในวันอาสาฬหบูชาจัดและป้ายนิเทศวันอาสาฬบูชา

สัปดาห์ที่ 13   
วันที่  7 - 9 สิงหาคม 2555 พานักกรีฑารุ่น 10 ปี ชายหญิง ไปแข่งขันกีฬาอำเภอที่โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม และเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่และจัดป้ายนิเทศวันแม่สัปดาห์ที่ 14
วันที่  15 -16 สิงหาคม 2555 พานักเรียนไปแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  คิดเลขเร็ว กับ อัจริยภาพทางคริตศาสตร์ที่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้  และได้รับคำสั่งให้เป็นกรรมการในการแข่งขันคิดเลขเร็วและอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์

สัปดาห์ที่ 15
ได้ช่วยจัดทำโครงงานการทำขนมโดนัทเพื่อพาไปแข่งขันรอบคัดเลือกที่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้

สัปดาห์ที่ 16
ได้เข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ของโรงเรียนและทำการสอนเป็นปกติเหมือนทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น